Vedtekter i Rennebu Næringsforening

§ 1. FORMÅL

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, og fremme forståelse for disse i næringsliv og samfunn, samt hevde medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter. Foreningen skal arbeide for kollegial forståelse, samarbeid og samhold blant medlemmene. Foreningen bør engasjere seg i faglige samfunnspolitiske spørsmål, men er partipolitisk uavhengig.

§ 2. MEDLEMSKAP
Som medlem kan være alle bedrifter og selvstendig næringsdrivende i Rennebu kommune, og ellers personer som pga. sin utdannelse, stilling eller virksomhet har tilknytning til næringene. Det er anledning for hvert medlem til å delta med flere representanter på foreningens møter. Medlemskap i foreningen kan ikke føre til medlemskap i annen organisasjon, (kollektivt medlemskap). Stemmerett er betinget av innbetalt medlemskapskontingent. Utmelding av foreningen må skje skriftlig. Hvert medlem har en stemme ved avstemning.

§ 3. KONTINGENT
Den årlige kontingenten bestemmes av årsmøtet. Kontingenten forskuddsbetales, og må være innbetalt innen 1.mars hvert år. Er kontingenten etter en gangs purring ikke betalt, opphører medlemskapet.

§ 4. INN- OG UTMELDELSE
Opptak av nye medlemmer avgjøres av styret. Utmeldelse kan bare skje pr. 31.desember, og må da være meddelt skriftlig til styret innen 1.desember. Innmeldelse kan skje når som helst.
Ved innmelding etter 1.juli, betales ½ serviceavgift.

§ 5. ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel, og er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer er frammøtt. Må nytt årsmøte avholdes, er møtet beslutningsdyktig uansett frammøte.

§ 6. STYRET
Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer og er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer møter. Styret bør utgå fra ulike næringer. Årsmøtet velger styret og varamedlemmer. Videre velger årsmøtet leder for 1 år av gangen. Ellers konstituerer styret seg selv med nestleder osv. Styremedlemmene velges for 2 års perioder.

§ 7. VALG
Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer, som kommer med innstilling til neste årsmøte. De som foreslås til styret må være kjent med dette på forhånd. I tillegg til styret velger også årsmøtet revisor og evt. andre tillitsmenn.

§ 8. EKSTAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 5 av medlemmene forlanger det.

§ 9. VEDTEKTSENDRINGER
Disse vedtektene kan kun endres med vedtak på årsmøte med 2/3 flertall fra de frammøtte. De foreslåtte endringer skal gjøres kjent for medlemmene i god tid før årsmøtet.

§ 10. OPPLØSNING
Foreningen kan oppløses dersom 2/3 av det samlede medlemstall stemmer for dette på årsmøtet, og årsmøtet tar da stilling tildisponering av foreningens midler.

Vedtatt med endringer på årsmøtet i RNF 26.04. 2012