Instruks for gruppene

Vedtatt av årsmøtet 14. april 2011.

§1
Rennebu idrettslag kan organiseres med avdelinger og/ eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

§2
Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette gruppen, ledes hver gruppe av et styre på minst 3 medlemmer. Leder, nestleder og styremedlem. Gruppestyret velges av gruppens årsmøte som holdes innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets hjemmeside. Lagets årsmøte skal orienteres om valgene. For årsmøtet i gruppen gjelder bestemmelsene i § 12, i lov for Rennebu idrettslag, så langt det passer.

Årsmøtet skal;
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 til å underskrive møteprotokollen.
4. Behandle gruppas årsmelding
5. Behandle gruppas regnskap i revidert forstand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Vedta gruppas budsjett.
8. Valg;
a) Leder for 1 år.
b) Nestleder for 2 år.
c) Øvrige styremedlemmer.
d) 2 revisorer for gruppa.
e) Valgnemnd for gruppa.

§3
Gruppens leder velges også av hovedlagets årsmøte som styremedlem i Rennebu idrettslag, med et annet medlem av gruppestyret som personlig varamedlem. Ved spesielt tilfelle kan en annen en gruppens leder velges som representant i hovedstyret.
Jfr. Kjønnsfordeling etter §7 i Lov for Rennebu il.

§4
Gruppestyret er ansvarlig overfor gruppeårsmøtet og lagets styre for gruppens økonomi. Gruppens årsmøte kan vedta tilleggskontigent til særformål innen gruppen. Disse midlene disponeres av gruppestyret.

§5
Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. Det skal gjøres framlegg for lagets styre om stevner, og stå for det tekniske arrangementet. I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen, handler gruppen selvstendig. Gruppestyret skal sørge for å få frem medlemmer til stevner, og hvis det er nødvendig, fungere som uttakningskomite og sende rapport til lagets styre. Gruppestyret legger frem for årsmøtet melding om gruppens virksomhet, deltakelse og plassering i stevner m.v. Gruppestyret er ansvarlig for å levere ajourførte medlemslister og deltakere på aktiviteten til forretningsføreren.

§6
For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og gruppeene kan ikke inngå avtaler, eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.